مشتریان مبنا

مبنا معتقد است که رضایت مشتریان در شناخت دقیق نیاز آنها و انعطاف پذیری در پذیرش پیشنهادات و درخواست‌ سازمانی آنها می‌باشد. راهکار نرم افزاری مبنا با حفظ امنیت اطلاعات، پشتیبانی دقیق و خلق یکپارچگی و جامعیت در مجموعه، سبب ایجاد ارزش و سهولت کاربری و انطباق پذیری در مشتری های مبنا شده است که این خود دلیلی بر متناسب بودن این راهکار با کسب و کارهای گوناگون می‌باشد.

لیست مشتریان فعال در صنعت مواد غذایی

لیست مشتریان فعال در صنعت دارویی

لیست مشتریان فعال در صنعت آرایشی و بهداشتی

لیست مشتریان فعال در صنعت داروهای دامی

لیست مشتریان فعال در صنعت لبنی

سایر پروژه‌ ها