https://mabna.net/wp-content/themes/Mabna/css/fonts/svg/basic_map.svg
مناسب پخش های استانی و نمایندگی ها

بازرگانی، خدماتی و وارداتی

https://mabna.net/wp-content/themes/Mabna/css/fonts/svg/ecommerce_graph_increase.svg
پاسخ دهی به نیازهای صنعت پخش

با کمترین هزینه

https://mabna.net/wp-content/themes/Mabna/css/fonts/svg/basic_lightbulb.svg
راهکار متناسب با شرکت های مختلف پخش 

دارویی، آرایش و بهداشتی، غذایی، لبنیاتی و …

https://mabna.net/wp-content/themes/Mabna/css/fonts/svg/arrows_squares.svg
راه حل تحت ویندوز

برای شرکت های کوچک و متوسط