اهمیت و جایگاه نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی (پخش سرد و پخش گرم)

یکی از روش‌های فروش و پخش در شرکت‌ها، ایجاد شبکه توزیع مویرگی است که در داخل کشور نیز به شدت در حال گسترش است. فروش و پخش مویرگی، شامل دو شیوه پخش گرم و پخش سرد می‌شود، که هرکدام با توجه به شرایط موجود و نوع محصول مورد استفاده قرار می‌گیرند.برای درک بهتر از مفاهیم … ادامه خواندن اهمیت و جایگاه نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی (پخش سرد و پخش گرم)