راهکار مبنایی

مشاوران برگزیده نرم افزار

ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری یکپارچه ی پخش و اتوماسیون مالی و اداری

راهکار ما، کارایی و اثربخشی و قابلیت های خاصی را برای مدیریت چالش های موجود در صنعت پخش، از طریق مدیریت موجودی و زنجیره های تامین، به حداکثر رساندن فروش و وفاداری مشتری، ارائه می دهد.

پخش مویرگی آرایشی بهداشتی

راهکارهای مبنا
نرم افزار جامع پخش مبنا
نرم افزار مشاوره تلفنی مبنا (خاص شرکتهای آرایشی)
نرم افزار درخواست گیری اینترنتی مبنا
نرم افزار هدف گذاری فروش مبنا
نرم افزار ویزیت علمی مبنا

ادامه

پخش مویرگی تجهیزات پزشکی

راهکارهای مبنا
نرم افزار جامع پخش مبنا
نرم افزار مشاوره تلفنی مبنا (خاص شرکتهای تجهیزات پزشکی)
نرم افزار درخواست گیری اینترنتی مبنا
نرم افزار هدف گذاری فروش مبنا
نرم افزار ویزیت علمی مبنا

ادامه

کسب و کار کوچک

راهکار ERP ویژه شرکتهای کوچک

زیر سیستم فروش MabnaERP
زیر سیستم حسابداری مالی MabnaERP
زیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری MABNAERP
زیر سیستم حقوق و دستمزد MabnaERP

ادامه

راهکار مبنا ویژه فروشگاهی

راهکار این بخش با توجه به نوع فعالیت تعریف می شود.
برای توضیحات بیشتر کلیک کنید.

ادامه

پخش مویرگی لبنی

راهکارهای مبنا
نرم افزار جامع پخش مبنا
نرم افزار مشاوره تلفنی مبنا (خاص شرکتهای لبنی)
نرم افزار درخواست گیری اینترنتی مبنا
نرم افزار هدف گذاری فروش مبنا
نرم افزار ویزیت علمی مبنا

ادامه

پخش مویرگی نوشیدنی

راهکارهای مبنا
نرم افزار جامع پخش مبنا
نرم افزار مشاوره تلفنی مبنا (خاص شرکتهای نوشیدنی)
نرم افزار درخواست گیری اینترنتی مبنا
نرم افزار هدف گذاری فروش مبنا
نرم افزار ویزیت علمی مبنا

ادامه

کسب و کار متوسط

راهکار ERP ویژه شرکتهای متوسط

زیر سیستم فروش MabnaERP
زیر سیستم حسابداری مالی MabnaERP
زیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری MABNAERP
زیر سیستم حقوق و دستمزد MabnaERP

ادامه

راهکار مبنا ویژه خرده فروشی

راهکار این بخش با توجه به نوع فعالیت تعریف می شود.

برای آگاهی از توضیحات و اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

ادامه

راهکار بخش آموزش

راهکار این بخش با توجه به نوع فعالیت تعریف می شود.
برای توضیحات بیشتر کلیک کنید.

ادامه

پخش مویرگی دارویی

راهکارهای مبنا
نرم افزار جامع پخش مبنا
نرم افزار مشاوره تلفنی مبنا (خاص شرکتهای دارویی)
نرم افزار درخواست گیری اینترنتی مبنا
نرم افزار هدف گذاری فروش مبنا
نرم افزار ویزیت علمی مبنا

ادامه

پخش مویرگی مواد غذایی

راهکارهای مبنا
نرم افزار جامع پخش مبنا
نرم افزار مشاوره تلفنی مبنا (خاص شرکتهای مواد غذایی)
نرم افزار درخواست گیری اینترنتی مبنا
نرم افزار هدف گذاری فروش مبنا
نرم افزار ویزیت علمی مبنا

ادامه

کسب و کار بزرگ

راهکار ERP ویژه شرکتهای بزرگ

زیر سیستم فروش MabnaERP
زیر سیستم حسابداری مالی MabnaERP
زیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری MABNAERP
زیر سیستم حقوق و دستمزد MabnaERP

ادامه

راهکار بخش دولتی

راهکار بخش دولتی مبتی بر نیازهای سازمان مربوطه طراحی و تولید می شود.

در این بخش با توجه به وسعت سازمان، راهکار مربوطه ارایه می شود. این راهکار می تواند شامل زیر سیستم های MabnaERP و یا سایر نرم افزارهای مبنا باشد.
ادامه

پخش مویرگی آرایشی و بهداشتی

راهکارهای مبنا
نرم افزار جامع پخش مبنا
نرم افزار مشاوره تلفنی مبنا (خاص شرکتهای آرایشی)
نرم افزار درخواست گیری اینترنتی مبنا
نرم افزار هدف گذاری فروش مبنا
نرم افزار ویزیت علمی مبنا

ادامه

پخش مویرگی تجهیزات پزشکی

راهکارهای مبنا
نرم افزار جامع پخش مبنا
نرم افزار مشاوره تلفنی مبنا (خاص شرکتهای تجهیزات پزشکی)
نرم افزار درخواست گیری اینترنتی مبنا
نرم افزار هدف گذاری فروش مبنا
نرم افزار ویزیت علمی مبنا

ادام

پخش مویرگی لبنی

راهکارهای مبنا
نرم افزار جامع پخش مبنا
نرم افزار مشاوره تلفنی مبنا (خاص شرکتهای لبنی)
نرم افزار درخواست گیری اینترنتی مبنا
نرم افزار هدف گذاری فروش مبنا
نرم افزار ویزیت علمی مبنا

ادامه

پخش مویرگی نوشیدنی

راهکارهای مبنا
نرم افزار جامع پخش مبنا
نرم افزار مشاوره تلفنی مبنا (خاص شرکتهای نوشیدنی)
نرم افزار درخواست گیری اینترنتی مبنا
نرم افزار هدف گذاری فروش مبنا
نرم افزار ویزیت علمی مبنا

ادامه

پخش مویرگی دارویی

راهکارهای مبنا
نرم افزار جامع پخش مبنا
نرم افزار مشاوره تلفنی مبنا (خاص شرکتهای دارویی)
نرم افزار درخواست گیری اینترنتی مبنا
نرم افزار هدف گذاری فروش مبنا
نرم افزار ویزیت علمی مبنا

ادامه

پخش مویرگی مواد غذایی

راهکارهای مبنا
نرم افزار جامع پخش مبنا
نرم افزار مشاوره تلفنی مبنا (خاص شرکتهای مواد غذایی)
نرم افزار درخواست گیری اینترنتی مبنا
نرم افزار هدف گذاری فروش مبنا
نرم افزار ویزیت علمی مبنا

ادامه

کسب و کار کوچک

راهکار ERP ویژه شرکتهای کوچک

زیر سیستم فروش MabnaERP
زیر سیستم حسابداری مالی MabnaERP
زیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری MABNAERP
زیر سیستم حقوق و دستمزد MabnaERP

ادامه

کسب و کار متوسط

راهکار ERP ویژه شرکتهای متوسط

زیر سیستم فروش MabnaERP
زیر سیستم حسابداری مالی MabnaERP
زیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری MABNAERP
زیر سیستم حقوق و دستمزد MabnaERP

ادامه

کسب و کار بزرگ

راهکار ERP ویژه شرکتهای بزرگ

زیر سیستم فروش MabnaERP
زیر سیستم حسابداری مالی MabnaERP
زیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری MABNAERP
زیر سیستم حقوق و دستمزد MabnaERP

ادامه

راهکار بخش دولتی

راهکار بخش دولتی مبتی بر نیازهای سازمان مربوطه طراحی و تولید می شود.

در این بخش با توجه به وسعت سازمان، راهکار مربوطه ارایه می شود. این راهکار می تواند شامل زیر سیستم های MabnaERP و یا سایر نرم افزارهای مبنا باشد.
ادامه

راهکار مبنا ویژه خرده فروشی

راهکار این بخش با توجه به نوع فعالیت تعریف می شود.

برای توضیحات بیشتر کلیک کنید.

ادامه

راهکار مبنا ویژه فروشگاهی

راهکار این بخش با توجه به نوع فعالیت تعریف می شود.
برای توضیحات بیشتر کلیک کنید.

ادامه

راهکار بخش آموزش

راهکار این بخش با توجه به نوع فعالیت تعریف می شود.
برای توضیحات بیشتر کلیک کنید.

ادامه