رایانش ابری در داروخانه ها

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ نویسنده: shahin

رایانش ابری در داروخانه ها تا چه حد رایانش ابری، داروخانه ها و مراقبت های بهداشتی را متحول کرده است؟

تکنولوژی ابر(کلود)  به طور گسترده توسط سازمان های بهداشتی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. طی چند سال گذشته، صنایع مراقبت های بهداشتی نظیر داروخانه ها ، توان بالقوه ی رایانش ابری و کمک آن در ارائه خدمات بهتر به بیماران، را درک کرده اند. تکنولوژی ابر(کلود) باعث می شود تا صنعت مراقبت های بهداشتی بتواند اطلاعات را در یک شبکه استفاده و یا به اشتراک بگذارد.

اما حتما با خود فکر کرده اید که آیا رایانش ابری بر همه جنبه های مراقبت های بهداشتی تاثیر می گذارد؟ با توجه به تحلیل کارشناسان، “بله”، تکنولوژی ابر، در حال حاضر همه سطوح مراقبت های بهداشتی را تحت تاثیر قرار داده است.
رایانش ابری قادر به تحول مراقبت های بهداشتی می باشد. چراکه می تواند به داروخانه ها براساس نوع نیاز، خدمات هاست و نرم افزار به عنوان یک سرویس (SaaS) را ارائه دهد تا آنها  به برنامه های کاربردی و یا به “مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)” ، دسترسی سریع داشته باشند.یا یک زیرساخت به عنوان یک سرویس (IaaS)، می تواند در صورت نیاز محاسبات(رایانش) ابری و ذخیره سازی وسیع برای تجهیزات پزشکی، ارائه دهد. و یا یک پلت فرم به عنوان یک سرویس (PaaS)، می تواند محیطی امن برای خدمات وب و نصب برنامه ها، را فراهم کند.

تبدیل خدمات بهداشتی به ابر یا کلود، چیزی فراتر از ارائه اطلاعات پزشکی از چندین کامپیوتر، در هر زمان و هر مکان و هر دستگاه تلفن همراه است.چراکه  ویژگی های دیگری از جمله توانایی اتصال به مراکز پزشکی و کاربران کلود، برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات سلامت بیماران از طریق اینترنت، را نیز داراست.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ “ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ”

ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ “ﺍﻃﻼﻋﺎﺕِ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ” ، ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳــﻲ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳــﺮﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺴــﺘﺮﻱ، امری ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ. ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺩﺍﺭﻭ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺩﻭﺯ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮﻑ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳــﻲ ﺭﺍ ﻛﻨﺘــﺮﻝ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳــﺪ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧــﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳــد.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗــﺮﻱ، ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﻴﻤــﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸــﻜﻞ ﺩﺍﺭﻭﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤــﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬــﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﻣﻨﺎﺳــﺐ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﻭ ﺩﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳــﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﻤــﺎﺭ، ﺩﺍﺭﻭﺗﺠﻮﻳﺰﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴــﻞ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻣــﻮﺭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻭ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻋﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺴــخه ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ.

ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﻴﻤــﺎﺭ، ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺷــﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﻫﻤﭽــﻮﻥ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓــﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ، ﺁﻟﺮژﻱ ﻫــﺎ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﺳــﺖ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ، ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﺳــﺎﺯﺪ. ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫــﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ، ﺟﻤــﻊ ﺁﻭﺭﻱ، ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻣﺮﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﺗــﺮﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﺺ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ، ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ؛ چراﻛﻪ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ.

به نظر میرسد که رایانش ابری یک امر ضروری در زمینه پزشکی است. این ممکن است به معنی کمک به سازمان های بهداشتی در به اشتراک گذاشتن اطلاعات یک بیمار بین ارائه دهندگان خدمات بهداشتی یا داروخانه ها، در موارد فوری و به موقع باشد.
بخش بهداشت و درمان، امروزه تبدیل به یک پلت فرم دیجیتال شده است، که داده های بسیاری را جمع آوری کرده، به اشتراک گذاری داده ها را آسان و دسترسی کاربران را ممکن می سازد.

با راهکارهای ابری، اشتراک گذاری فایل های بزرگ داده، به امری آسان تبدیل شده که نه تنها موجب صرفه جویی در هزینه های کلی سلامت می شود، بلکه باعث افزایش کارایی نیز می شود. صنایع بهداشت و درمان باید برای وفق یافتن با تغییرات، چابک باشند، که این امر تنها از طریق تکنولوژِی کلود یا ابر، ممکن می شود.
هنگامی که شما باید به میلیون ها مشتری دسترسی داشته باشید یا آنها را مدیریت کنید، شما به یک سیستم قدرتمندتر نیاز دارید. همچنین اطلاعات بیمار باید با تامین کنندگان مراقبت های بهداشتی به طور ایمن و مداوم به اشتراک گذاشته شود. مقررات مراقبت بهداشتی، این صنعت را به سمت بهبود ذخیره سازی، همکاری و اشتراک گذاری داده ها، در “ابر”، سوق می دهد. با پرونده های پزشکی الکترونیکی (سیستم های EMR)، احتمال از دست دادن داده ها و یا از بین رفتن سایر اطلاعات حساس، وجود دارد. تنها راهکار این است که از خدمات ابری همراه با سیستم های EMR برای رفع مشکلات، استفاده کنید. این فرآیند نه تنها امنیت داده ها را تضمین می کند بلکه باعث انتقال سریعتر داده ها بین طرفین می شود.

ورود به جهان ابری

امروزه اکثر صنایع مراقبت های بهداشتی “راهکار های ابری” را به طور موثری برپا کرده اند .ما در عصری زندگی می کنیم که همه چیز تحت کنترل و مدیریت تکنولوژی است. بنابراین، چگونه بخش مراقبت های بهداشتی می تواند در این زمینه عقب بماند؟
بگذارید نگاهی به اینکه چگونه تکنولوژی ابر تبدیل به یک ابزار حیاتی برای صنعت مراقبت های بهداشتی شده است بیاندازیم و اینکه چرا تکنولوژی ابر، برای متخصصان مراقبت های بهداشتی بسیار ارزشمند است.
ابر(کلود) به یک ابزار حیاتی برای مراقبت های بهداشتی در زمینه همکاری بهتر، تبدیل شده است. که اجازه می دهد تا ذخیره سازی آسان، و دسترسی از راه دور به داده های بهداشت و درمان، امکان پذیر شود. در حال حاضر مراقبت های بهداشتی بهتری، بدون هیچ گونه تاخیری ارائه می شوند. علاوه بر این، یک وسیله کنکاش از راه دور وجود دارد که در عرض چند دقیقه شرایط بیمار را به روز می کند و به طور کلی زمان رفت و آمد را برای پزشکان کاهش می دهد.

دسترسی فوق العاده به اطلاعات در زمان های دشوار

در صورت وقوع بیماری ، زمانی که امکان ویزیت در هر مکان وجود ندارد، تکنولوژی ابر، به پزشکان اطلاعات لازم را در لحظه نیاز، نشان می دهد.

ذخیره سازی بهتر و ایمن تر

کلود، اجازه می دهد بیشترین داده ها را با کمترین هزینه نگهداری کنید. به این ترتیب، کلود (ابر) نه تنها ذخیره سازی داده ها را امن می کند بلکه برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی نیز مقرون به صرفه است.

ذخیره سازی اطلاعات برای تصمیمات آگاهانه

در زمینه پزشکی، شما باید احتمالا درباره ذخیره سازی “داده‌های کلان(BIG DATA)” شنیده باشید. داروخانه ها باید روزانه تعداد زیادی اطلاعات را ذخیره کنند و دقت در تجزیه و تحلیل داده ها، برای تصمیم گیری های آگاهانه، بسیار ضروری است. با ابر، داده ها به دقت تجزیه و تحلیل شده، و همیشه خطاهای کمتری در طول درمان رخ خواهد داد.

جستجوی بهبود یافته

کلود (ابر)، سرعت فرآیند جستجو را، با به اشتراک گذاشتن سریع داده های کلان در سرورها، بالا می برد. این اجازه می دهد تا به تبادل اطلاعات بین طرفین صحیح تر صورت گیرد. این به متخصصان پزشکی کمک می کند تا دید بهتری داشته باشند که کیفیت کلی مراقبت را بهبود می بخشد و در درمان سریعتر بیماری ها کمک می کند.

مقالات مرتبط

رایانش ابری (cloud-computing) چیست؟