سیستم مدیریت انبار (WMS)

سیستم مدیریت انبار (WMS) چیست؟ انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف درآن نگهداری می شود که بر اساس یک سیستم صحیح، طبقه بندی و تنظیم می گردد.انبار داری ، عبارت است از دريافت جنس يا كالا از خارج از شرکت و نگهداري آنها با … ادامه خواندن سیستم مدیریت انبار (WMS)