پخش مویرگی چیست و چه اهمیتی دارد؟

پخش مویرگی چیست و چه اهمیتی دارد؟