کیفیت استقرار مهمترین گام در رضایت آتی کاربران استفاده کننده از یک نرم افزار است. مبنا توجه ویژه ای به نحوه راه اندازی از نظر زمان بندی، کیفیت تیم استقرار دهنده، آموزش کاربران، تبدیل اطلاعات پایه از نرم افزار قبلی و مراقبت از مشتری دارد. تمرکز کافی توسط مشتری و پایبندی به زمانبندی ارایه شده جهت اجرای پروژه یکی از مهمترین نیاز های ما در جهت پیشبرد یک استقرار موفق است. یک استقرار موفق تضمین کننده آینده نرم افزار در سازمان مشتری است

مراحل استقرار در شرکت مبنا به شکل زیر است :

نصب

آماده سازی سرور و مقدمات انجام کار در این مرحله صورت می گیرد. تعیین و کنترل حداقل های سخت افزاری مورد نیاز و سایر الزامات توسط شرکت مبنت انجام شده و صورت جلسه نصب به تایید طرفین می رسد. کنترل فایل های پشتیبان پس از نصب به عهده مشتری بوده و باید در محل امن نگهداری شود

تعیین تیم پروژه

معرفی تیم پروژه توسط مدیر واحد استقرار در این مرحله صورت می گیرد. تیم پروژه به صورت مکتوب به نماینده مشتری معرفی می شود.

شناخت

آشنایی با روال ها، الزامات، گلوگاه ها، تعیین نقاط ریسک و آماده سازی سازمان مشتری در فرایند شناخت انجام می شود. این فرایند بسته به نوع صنعت ممکن است از یک جلسه تا چند جلسه نیازمند زمان باشد. یکی از اقدامات بسیار مهم در جلسات شناخت تصویب کدینگ مالی است که معمولا توسط مدیر مالی مشتری و نماینده شرکت حامی صورت می گیرد.

ارایه زمانبندی(گانت چارت)

بر اساس جلسه شناخت، کارشناس پروژه نسبت به ارایه یک جدول زمانبندی شده اقدام می نماید. این جدول به تایید نماینده مشتری رسیده و پیش نیاز ها توسط دو طرف تامین می گردد.

آموزش

برگزاری جلسات منظم به صورت حضوری یا از راه دور در این مرحله صورت می گیرد. کلیه جلسات بر اساس زمانبندی ارایه شده انجام می شود.

پیاده سازی

همزمان با آموزش عملیات پیاده سازی نرم افزار صورت می گیرد. بدیهی است مواردی که در جلسه آموزشی به مشتری انتقال داده شده است در این جلسات اجرا و عملیاتی می گردد.

انتقال داده

اطلاعات قبلی مشتری در قالب فایل های با فرمت مشخص به کارشناس پروژه تحویل می شود. پیش از تحویل این فایل ها، عملیات آماده سازی بسیار اهمیت دارد. مشتری باید داده ها را تمیز نموده و اطلاعات خراب، تکراری و غیرقابل استفاده را در فایل اصلاح نماید. پس از دریافت فایل به صورت مکتوب از مشتری، فایل به نرم افزار منتقل شده و در نهایت تاییدیه مشتری بابت انتقال درست اطلاعات صورت می گیرد.

موازی کاری

بسته به شرایط پروژه و تصمیمی که در جلسه شناخت گرفته می شود ممکن است این مرحله انجام شود. کلیه کاربران مشتری، بخشی از داده های واقعی خود را در نرم افزار ثبت نموده و کنترل می کنند.

Go Live

نرم افزار در این مرحله راه اندازی می شود. بدیهی است در شروع راه اندازی نرم افزار کنترل های بیشتری توسط واحدهای کنترلی سازمان مشتری باید صورت گیرد.

مراقبت از مشتری

پس از مرحله Go Live، تیم پروژه به مدت چند روز تا چند ماه باید نسبت به مراقبت از نرم افزار و کاربران استفاده کننده و تعیین نیاز های پوشش داده نشده اقدام نمایند.

بازرسی

در پایان پروژه واحد مراقبت از مشتری مبنا جهت بازرسی به صورت حضوری یا از راه دور اقدام نموده و نسبت به ارایه گزارش به مدیرعامل اقدام می کند.در تمام مراحل اجرای استقرار، تیم مراقبت از مشتری مبنا به عنوان ناظر در کنار مشتری قرار دارد و مشتری می تواند در صورت نارضایتی موارد به این واحد اعلام نماید.

در پایان آنچه بیش از هر چیزی در این روند اهمیت دارد

آمادگی مشتری جهت پذیرش نرم افزار است.