گزارش جلسه آموزش تاریخ 7 شهریور

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ نویسنده: shahin

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ در ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻫﻤﻪ وﻇﺎﻳﻒ و بخش های ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺣﺪ، را دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺎص و وﻳﮋه اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

شرکت مشاوران برگزیده نرم افزار(مبنا) به صورت هفتگی و رایگان اقدام به برگزاری جلسات آموزشی نموده تا بستر مناسبی برای تعامل با مشتریان خود فراهم سازد.
در تاریخ 7 شهریور 1397 ، نحوه ی استفاده از قابلیت های نرم افزار تحت وب MabnaERP در مبحث انبار و فروش، به مخاطبان آموزش داده شد.
در ابتدای جلسه موضوعاتی نظیر “تعريف شناسنامه كالا براي هر يك از كالاها ” ، “تعريف انبارهاي مختلف ” ، “تعريف مراكز  توليد  و ثبت عمليات گردش كالا ” و “كنترل موجودي هر كالا ” برای حضار تشریح شد.
در ادامه “نحوه استفاده از انواع روشهاي قيمت گذاري ” ، “ثبت تاريخچه قيمت فروش ” ، “تعيين ضايعات بر اساس فرمولاسيون توليد ” و “نحوه ثبت رسيد و حواله و برگشت آن” تدریس و به سوالات مخاطبان پاسخ داده شد.
سایر موارد تشریح شده در بخش اول جلسه آموزش انبار و فروش به ترتیب در ذیل آورده شده است:

 • انجام عمليات انبار گرداني و انتقال مانده كالا به دوره بعد
 • تنظيم موجودي انبار با برگه هاي اضافات ، كسري
 • تعريف كاربران با سطوح اختيارات مختلف
 • گزارشات متنوع و كاربردي
 • امكان  تعريف گزارشات جديد توسط كاربر
 • ارتباط و يكپارچگي با ساير سيستم هاي مالي از جمله  فروش , مالي , اموال ,توزيع

پس از پایان بخش اول آموزش و استراحتی کوتاه، در بخش دوم جلسه آموزش انبار و فروش به موارد زیر اشاره شد:

 • امكان تعريف اطلاعات ويزيتور  از جمله منطقه , مسير و مشتري
 • امكان تعريف مشخصات مشتري وگروههاي مشتريان و تعيين سقف اعتبار براي هر مشتري
 • امكان تعريف شركت هاي طرف قرارداد
 • امكان تعريف انواع مختلف تخفيف (ريالي – درصدي ) براي كالا يا مشتري يا سفارش
 • امكان ثبت سفارش (پيش فاكتور فروش ) براي مشتري با كنترل هاي ويژه انبار و تعيين تخفيف ريالي يا درصدي روي سفارش
 • صدور فاكتور و حواله ي انبار از روي برگه هاي ثبت سفارش بر اساس بازه ي زماني يا برگه سفارش خاص
 • ارتباط با سيستمهاي انبار ,مالي ,بدهكاران و بستانكاران ..
 • امكان تعريف اهداف فروش در سطوح مركز، نمايندگي ، ويزيتور
 • كنترل عمليات فروش از طريق مديريت از جمله بلوكه كردن كالا و مشتري, جايزه كالا , فرجه و پورسانت ويزيتور

گزارشات  كاربردي به شرح ذيل :

 • فروش وموجودي تعدادي به تفكيك كالا و مراكز
 • در صد فروش و موجودي تعدادي به تفكيك كالا و مراكز
 • ليست اقلام متراكم در انبار مراكز
 • فروش و موجودي تعدادي به تفكيك كالا و مراكز ( تعداد در كارتن و وزن )
 • ليست كالاي فاقد فروش
 • ليست موجودي متراكم با امكان تعداد روزهاي متغير
 • فروش و موجودي به تفكيك كالا و شركتها ي تامين كننده
 • فروش و موجودي به ريز كالاها
 • ليست فروش و موجودي به تفكيك كالاهاي اماني شركتها ي تامين كننده
 • خلاصه فروش و موجودي به تفكيك مناطق برحسب پرفروش ترين منطقه
 • آمار مقايسه اي خريد از شركتها ي تامين كننده
 • آمار توليد يا فروش و موجودي كالاها نسبت به هدف توليد
 • آمار توليد يا فروش و موجودي كالاها نسبت به ميزان تحويل
 • آمار توليد يا فروش و موجودي كالاها همراه با موجودي ريالي و تعدادي
 • مشخصات كالاها ( تعداد خريد ، مقدار فرجه ، تعداد جايزه ، پورسانت ، قيمت فروش ….) از گروه تا گروه
 • آمار تحليلي فروش از كل محصولات مراكز
 • آمار تحليلي فروش از كل محصولات مراكز برحسب بالاترين درصد فروش به هدف
 • فروش ريالي محصولات مراكز به تفكيك ماه
 • ليست اضافات ، كسري و ضايعات كالاهاي شركتها
 • ليست ضايعات كالاهاي شركتها
 • ميزان و مبلغ پورسانت پرداختي
 • تعداد و تاريخ تحويل خريد مشتريان به تفكيك كالا
 • ليست اهداف شركتها و وارده آنها در ماه برحسب قيمت فروش
 • شناسنامه محصولات
 • آمار تعداد فروش و موجودي كالا برحسب روز فروش در هر ماه
 • گردش كالا برحسب تسهيلات
 • آمار تعداد فروش و مرجوعي
 • ليست ميانگين فرجه ها
 • ميزان افزايش يا كاهش قيمت محصولات