021 910 709 79 - داخلی 427

نرم‌افزار یکپارچه ERP تحت وب

مبنو یک نرم‌افزار ERP جامع و تحت وب است که با زیر سیستم‌هایی که دارد، می‌تواند نیازهای شرکت‌های بازرگانی، خدماتی و تولیدی را مرتفع کند. زیرسیستم‌های آن شامل حسابداری مالی، انبار، خزانه‌داری، حقوق و دستمزد، اتوماسیون اداری، خرید، فروش و جمع‌داری و دارایی ثابت اموال و... است.

نرم افزار مبنو با شناختی که از فرآیندهای متنوع مالی در کسب و کارهای مختلف دارد، می‌تواند تمامی نیازهای مالی یک شرکت را شناسایی و مدیریت نماید.

چرا مبنو؟

فرآیندهای شرکت شما را می‌شناسیم و از گزارشات مورد نیاز شما آگاهیم!

 • مــــــــبتــنـــــی بـــــــر فــــــــــــــرآیـــــــنــــــد
 • گـــــــــزارشـــــــــــات دایـــــنــــــــامـــــــــیـک
 • تجربه استقرار و کاربری در صنایع مختلف

پیشنهاد ویژه‌ی ما به شما

۲۲ درصد تخفیف خرید نرم‌افزار

ویژگی‌های مبنو

یکپارچگی در تمام سطوح
ارائه‌ی گزارشات متنوع
امنیت و سرعت بالا
تحت وب
سادگی در کاربری
تعریف سطوح دسترسی
برای کاربران مختلف

زیرسیستم‌ها

 • درج انـــواع کدینگ بازرگانی، تولــــیدی، خدمــــاتی و پیمانکاری
 • گـــــزارش گــــردش حساب و مانده حســــاب در تمــامی سطوح به تفکــیک دلـخـــواه
 • تبدیل ارزهای مخـــتلف به ارز پایه در عملـــیات تجـــاری و صدور گزارش‌گیری دفــاتر و تراز در تمــامی سطوح کدینگ حسابداری
 • گـــــــزارش ســــود و زيــان به صــــورت لحظه‌ای و مابیــن تاریـــخ
 • پیوســت ضـمیمه به اســـناد حســـــابـداری
 • ثـــــبــــت دفـــــــــــاتــــــر قـــــــــــــانــــــــونــی
 • عملیات پایان سال مالی به شکل خودکار
 • ســـــنـد تـســـعــیر ارز
 • صدور مکانیزه اسـناد
 • گزارش مرور حساب‌ها
 • گــــزارش از مانده و گـــــردش حساب‌های بانکــی و صندوق به تفکیک
 • دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه کارت خوان
 • امکان دریافت صورتحساب بانک و تهیه مغایرت بانکی خودکار
 • امـــــکان راس‌گیری دریافــت‌ها و پرداخـت‌ها
 • دریـــــافت و پــــــــرداخت چک‌های تضـــمینی
 • امــــــکان تســــــویه دســـــتگاه کــارت‌خــــوان
 • واریزی نامشخص / اصلاح واریزی نامشخص
 • ثبت تمـــــامی فـــــــرایند‌های گـــــردش چـــک
 • لیست چک‌های سررسید شده و در جریان وصول
 • کنترل مانده منفی حساب‌های بانک و صندوق
 • تهـــــیه‌ی فـــــــایل واگـــذاری اســـناد به بانک
 • صــــــدور چــــــک حــقــــــوق و دســــــتــمـــــــزد
 • امکان ثبت اسناد مـــالی خرید مبتنی بر فرایندهای داینامیک شامل
  1. درخواست خرید
  2. پیـــش فـــــاکــتور خرید
  3. فــاکــــتـور خرید
  4. فاکتور برگــشت از خرید
 • امکان محاسبه‌ی جوایز، مالیات بر ارزش افزوده و تخفیفات در اسناد خرید
 • درخــواست مــکانیزه کالا از تامین‌کننده مبتنی بر روش‌های تجربه شده
 • برقراری ارتباط با سیستم حسابداری مالی و انبار
 • امکان تسویه اسناد خرید به صورت مرحله‌ای و کلی در سیستم خزانه‌داری
 • امکان راس‌گــیری از فاکــــتورهای خــــرید و پــرداخـــت مبتــنی بر آن
 • صـــدور اســـناد فـــروش مبتنی بر فـــرایندهای قابل تعـــریف شامل
  1. ســــفــارش
  2. پیش فـــاکتور
  3. فـــاکتـــور
  4. بــرگشت از فــروش
 • تعریف انواع مختلف فروش و صدور اعلامیه قیمت بر اساس نوع فروش
 • تعریف بخشنامه‌های متنوع تخفیفی مبتنی بر شرایط مورد نیاز، تعریف اشانتیون، جایزه و مشخص نمودن نحوه محاسبه آن‌ها در اسناد مالی
 • صـــدور صـورتحســـاب مشـــتریان
 • امـــکان افزودن اضــــافات و کـســـورات متنوع به اســناد فروش
 • یکپارچـگی اطلاعات بین انبـــــار و فـــروش و دریــافت و پــــرداخــت
 • امکان تهـــیه فایل خــــرید و فــــروش فصـــلی، نمـــودارهای فــروش (ماهانه/روزانه)، سود و زیان فروش و گزارش تجزیه سنی بدهکاران
 • اعتــبار سنـجی مشــتریان و کنتــرل آن در لحظه‌ی صــدور فــاکـتور
 • گـزارش وضعیت و دید360 هر مشتری، نمایش کلیه مراوردات مـالی، ســـفارشات، خــــریدهای قبلی، سفـــارشات فـــاکتور نشده، وضــعیت اعتبار و...
 • تعریف اهداف فروش، گزارشات لحظه ای و گرافیکی از میزان نیل به هدف و انحراف از آن
 • امکان تعریف فرمول‌های پیچیده پورسانت فروش و حق السعی
 • امــکان اســـتفاده از حــــالت‌های متعــــدد گـــزارش‌گیری و سـاخت داشبوردهای مدیریتی برای کنترل در لحظه وضعیت فروش، دریافت، گزارش فروش به تفکیک کالا، برند، وضعیت دریافت و ...
 • امکان تعریف سهمیه‌بندی فروش برای تیم‌های فروش مختلف، بر حسب نوع کالا و برند و... ، امکان بلاک کردن مشتری
 • تعریف تیم‌های فروش مختلف در پایه جغرافیا، محصول، برند و... امکان دریافت گزارشات مختلف به تفکیک تیم فروش و امکان مقایسه وضعیت تیم‌های فروش در لحظه
 • امکان چند انباره و ماهیت انبار شامل
  1. انبار محصول
  2. انبار مواد اولیه
  3. انبار کالای نیمه ساخته
  4. انبار ملزومات
  5. انبار قطعات
  6. انبار قرنطینه
  7. انبار ضایعات
 • ثبت اسناد تعدادی و ریــــالی انبار مبتنی بر فرایندهای داینامیک
 • ارزش‌گذاری اسناد انبار به صورت به لحظه یا زمان‌بندی شده مبتنی بر روش‌های زیر و صــدور اســناد مالی مربوطه : - استاندارد - میانگین موزون - FIFO - شناسایی ویژه
 • دریافت اســـــناد انبــــــار براســاس زیرسیستم خـــرید و فــــروش
 • امــکان بسـته بنـــدی چـــند سـطحی کالا و پوشـش وزن و حــجــم
 • امکان اطلاع‌رسانی مبتنی بر فرآیند به صورت پیام کوتاه و ایمیل و نامه در سیستم اتوماسیون اداری
 • امکان ردیابی کالا در سطح
  1. کالا
  2. سری ساخت و تاریخ انقضا
  3. UID (مبتنی بر بارکد و RFID)
 • ابـــــزار ســـفارش‌گــذاری برای تامــــین کننده و انـــبــــار مـرکــــــزی
 • امکان کنتـــــرل فــــرایندهای پایان روز با ابزار بستن روزکاری انبار
 • امـــکان بــرقـــــراری ارتباط با نرم‌افـــــزار انـــبـــــار مـکانیـــزه (WMS)
 • امکان تعریف نقطه سفارش کالا
 • انبار گردانی
 • گزارش دید 360 هر کالا، تعداد موجودی، رسید ها و حواله‌ها، سریال و Batch numberهای موجود از هر یک نوع کالا، فاکتورهای مرتبط با آن کالا
 • امکان ثبت نامه‌های رسمی و اداری به‌صورت اندیکاتور با قالب شمار‌ه‌های مشخص
 • امکان مراودات و مکاتبات درون‌سازمانی، ارسال وظیفه، ست کردن قرار ملاقات و تعریف پروژه
 • تعریف جریان کاری و فرایندها میان بخش‌ها مـخـــتلـــف ســـــازمـــــان
 • امکان ایجاد کارتابل مجزا برای هر کاربر
 • امــــکان ایجـــاد نامـــــه‌های تاییدیه در همه‌ی بخـــش‌های ســـیســتم
 • تعریف فـــرم نظرسنجی
 • امکان تعریف قالب های متنوع مکاتبات جهت سهولت استفاده پرسنل
 • امکان ایجاد درخواست‌های مرخصی و ماموریت و... و ارجاع خودکار به مدیر مربوطه هر واحد
 • تعریف حکم در سیستم
 • فیش حقوقی اتوماتیک
 • ثبــت اطلاعـــات کارکنان
 • چــــــارت ســــــازمــــانــی
 • امـکان تعــریف چـنـد سمــت بـــرای یـــک پـــرســـنل
 • محـــــاسبه‌ی مـــالیات بر حقـــوق به انـــواع روش‌ها
 • تهیه‌ی دیسکت پرداخت حقوق برای تمامی بانک‌ها
 • اقســــاط ماهانه، مانده وام و خـــــالص پرداخـــتی حقــــوق کارکـــنان
 • تهیه‌ی دیســکت‌های قــــانونی بیمه و مـــالیات با فرمت‌های مورد پذیرش
 • امکان اتصــال سیســتم حــقـــوق و دســـتمزد را به سیســتم ورود و خروج کارکنان
 • محـــــــاســــــــبـه‌ی اســــــتـهــــلاک دارایــــی‌ها
 • گــــــزارش‌گــــــیری‌های متــــنـــوع از دارایی‌ها
 • پلاک‌گــــــــذاری و طـــــبقه‌بنــــدی دارایـــــی‌ها
 • مدیریت تحصیل، تبدیل و جابجایی امـــــوال
 • امــــکان تعـــــدیل کاهشی و افزایشی امــوال
 • جدول استهلاکات مـــوضوع مــاده 149 قانون مالیات‌های مستقیم
 • درج انـــواع کدینگ بازرگانی، تولــــیدی، خدمــــاتی و پیمانکاری
 • گـــــزارش گــــردش حساب و مانده حســــاب در تمــامی سطوح به تفکــیک دلـخـــواه
 • تبدیل ارزهای مخـــتلف به ارز پایه در عملـــیات تجـــاری و صدور گزارش‌گیری دفــاتر و تراز در تمــامی سطوح کدینگ حسابداری
 • گـــــــزارش ســــود و زيــان به صــــورت لحظه‌ای و مابیــن تاریـــخ
 • پیوســت ضـمیمه به اســـناد حســـــابـداری
 • ثـــــبــــت دفـــــــــــاتــــــر قـــــــــــــانــــــــونــی
 • عملیات پایان سال مالی به شکل خودکار
 • ســـــنـد تـســـعــیر ارز
 • صدور مکانیزه اسـناد
 • گزارش مرور حساب‌ها
 • گــــزارش از مانده و گـــــردش حساب‌های بانکــی و صندوق به تفکیک
 • دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه کارت خوان
 • امکان دریافت صورتحساب بانک و تهیه مغایرت بانکی خودکار
 • امـــــکان راس‌گیری دریافــت‌ها و پرداخـت‌ها
 • دریـــــافت و پــــــــرداخت چک‌های تضـــمینی
 • امــــــکان تســــــویه دســـــتگاه کــارت‌خــــوان
 • واریزی نامشخص / اصلاح واریزی نامشخص
 • ثبت تمـــــامی فـــــــرایند‌های گـــــردش چـــک
 • لیست چک‌های سررسید شده و در جریان وصول
 • کنترل مانده منفی حساب‌های بانک و صندوق
 • تهـــــیه‌ی فـــــــایل واگـــذاری اســـناد به بانک
 • صــــــدور چــــــک حــقــــــوق و دســــــتــمـــــــزد
 • امکان ثبت فاکتور خرید و برگشت از خریدهای مرتبط با آن
 • امکان محاسبه‌ی جوایز، مالیات بر ارزش افزوده و تخفیفات در فاکتور خرید
 • امکان ثبت برند در سیستم
 • درخواست مکانیزه کالا از تامین کننده
 • گزارش‌گیری از فاکتورهای خرید
 • صـــدور اســـناد فـــروش مبتنی بر فـــرایندهای قابل تعـــریف شامل
  1. ســــفــارش
  2. پیش فـــاکتور
  3. فـــاکتـــور
  4. بــرگشت از فــروش
 • تعریف انواع مختلف فروش و صدور اعلامیه قیمت بر اساس نوع فروش
 • تعریف بخشنامه‌های متنوع تخفیفی مبتنی بر شرایط مورد نیاز، تعریف اشانتیون، جایزه و مشخص نمودن نحوه محاسبه آن‌ها در اسناد مالی
 • صـــدور صـورتحســـاب مشـــتریان
 • امـــکان افزودن اضــــافات و کـســـورات متنوع به اســناد فروش
 • یکپارچـگی اطلاعات بین انبـــــار و فـــروش و دریــافت و پــــرداخــت
 • امکان تهـــیه فایل خــــرید و فــــروش فصـــلی، نمـــودارهای فــروش (ماهانه/روزانه)، سود و زیان فروش و گزارش تجزیه سنی بدهکاران
 • اعتــبار سنـجی مشــتریان و کنتــرل آن در لحظه‌ی صــدور فــاکـتور
 • گـزارش وضعیت و دید360 هر مشتری، نمایش کلیه مراوردات مـالی، ســـفارشات، خــــریدهای قبلی، سفـــارشات فـــاکتور نشده، وضــعیت اعتبار و...
 • تعریف اهداف فروش، گزارشات لحظه ای و گرافیکی از میزان نیل به هدف و انحراف از آن
 • امکان تعریف فرمول‌های پیچیده پورسانت فروش و حق السعی
 • امــکان اســـتفاده از حــــالت‌های متعــــدد گـــزارش‌گیری و سـاخت داشبوردهای مدیریتی برای کنترل در لحظه وضعیت فروش، دریافت، گزارش فروش به تفکیک کالا، برند، وضعیت دریافت و ...
 • امکان تعریف سهمیه‌بندی فروش برای تیم‌های فروش مختلف، بر حسب نوع کالا و برند و... ، امکان بلاک کردن مشتری
 • تعریف تیم‌های فروش مختلف در پایه جغرافیا، محصول، برند و... امکان دریافت گزارشات مختلف به تفکیک تیم فروش و امکان مقایسه وضعیت تیم‌های فروش در لحظه
 • امکان چند انباره و ماهیت انبار شامل
  1. انبار محصول
  2. انبار مواد اولیه
  3. انبار کالای نیمه ساخته
  4. انبار ملزومات
  5. انبار قطعات
  6. انبار قرنطینه
  7. انبار ضایعات
 • ثبت اسناد تعدادی و ریــــالی انبار مبتنی بر فرایندهای داینامیک
 • ارزش‌گذاری اسناد انبار به صورت به لحظه یا زمان‌بندی شده مبتنی بر روش‌های زیر و صــدور اســناد مالی مربوطه : - استاندارد - میانگین موزون - FIFO - شناسایی ویژه
 • دریافت اســـــناد انبــــــار براســاس زیرسیستم خـــرید و فــــروش
 • امــکان بسـته بنـــدی چـــند سـطحی کالا و پوشـش وزن و حــجــم
 • امکان اطلاع‌رسانی مبتنی بر فرآیند به صورت پیام کوتاه و ایمیل و نامه در سیستم اتوماسیون اداری
 • امکان ردیابی کالا در سطح
  1. کالا
  2. سری ساخت و تاریخ انقضا
  3. UID (مبتنی بر بارکد و RFID)
 • ابـــــزار ســـفارش‌گــذاری برای تامــــین کننده و انـــبــــار مـرکــــــزی
 • امکان کنتـــــرل فــــرایندهای پایان روز با ابزار بستن روزکاری انبار
 • امـــکان بــرقـــــراری ارتباط با نرم‌افـــــزار انـــبـــــار مـکانیـــزه (WMS)
 • امکان تعریف نقطه سفارش کالا
 • انبار گردانی
 • گزارش دید 360 هر کالا، تعداد موجودی، رسید ها و حواله‌ها، سریال و Batch numberهای موجود از هر یک نوع کالا، فاکتورهای مرتبط با آن کالا
 • امکان ثبت نامه‌های رسمی و اداری به‌صورت اندیکاتور با قالب شمار‌ه‌های مشخص
 • امکان مراودات و مکاتبات درون‌سازمانی، ارسال وظیفه، ست کردن قرار ملاقات و تعریف پروژه
 • تعریف جریان کاری و فرایندها میان بخش‌ها مـخـــتلـــف ســـــازمـــــان
 • امکان ایجاد کارتابل مجزا برای هر کاربر
 • امــــکان ایجـــاد نامـــــه‌های تاییدیه در همه‌ی بخـــش‌های ســـیســتم
 • تعریف فـــرم نظرسنجی
 • امکان تعریف قالب های متنوع مکاتبات جهت سهولت استفاده پرسنل
 • امکان ایجاد درخواست‌های مرخصی و ماموریت و... و ارجاع خودکار به مدیر مربوطه هر واحد
 • تعریف حکم در سیستم
 • فیش حقوقی اتوماتیک
 • ثبــت اطلاعـــات کارکنان
 • چــــــارت ســــــازمــــانــی
 • امـکان تعــریف چـنـد سمــت بـــرای یـــک پـــرســـنل
 • محـــــاسبه‌ی مـــالیات بر حقـــوق به انـــواع روش‌ها
 • تهیه‌ی دیسکت پرداخت حقوق برای تمامی بانک‌ها
 • اقســــاط ماهانه، مانده وام و خـــــالص پرداخـــتی حقــــوق کارکـــنان
 • تهیه‌ی دیســکت‌های قــــانونی بیمه و مـــالیات با فرمت‌های مورد پذیرش
 • امکان اتصــال سیســتم حــقـــوق و دســـتمزد را به سیســتم ورود و خروج کارکنان
 • محـــــــاســــــــبـه‌ی اســــــتـهــــلاک دارایــــی‌ها
 • گــــــزارش‌گــــــیری‌های متــــنـــوع از دارایی‌ها
 • پلاک‌گــــــــذاری و طـــــبقه‌بنــــدی دارایـــــی‌ها
 • مدیریت تحصیل، تبدیل و جابجایی امـــــوال
 • امــــکان تعـــــدیل کاهشی و افزایشی امــوال
 • جدول استهلاکات مـــوضوع مــاده 149 قانون مالیات‌های مستقیم

همـــــین امـــــــروز درخــواست خود را ثــــــــبت کـــــــــنید

از مــــزایای ویژه‌ی این نرم‌افزار بهره‌مـــند شـوید.

با تکمیل این فرم تیم مشاوره‌ی ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت:

کسب و کارهایی که به مبنو اعتماد دارند