تجزیه-سنی-مطالبان-پخش-مویرگی

تجزیه سنی مطالبات در پخش مویرگی

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ نویسنده: نگار مطلبی

تجزیه سنی در پخش مویرگی، بیشتر برای حسابهای دریافتنی یا مطالبات شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد.با کمک این روش می توان درباره مطالبات مشکوک الوصول دید کلی یافته و تصمیمات درستی اتخاذ نمود. حتی درباره ادامه همکاری و یا قطع همکاری با مشتریانی که مطالبات معوق دارند، تصمیم گیری کرد.

اهمیت استفاده از تجزیه سنی در پخش مویرگی

اگرچه پخش مویرگی حاشیه سود پایینی دارداما امروزه شرکتهای مختلفی به صورت پخش مویرگی کار می کنند. آنها
با توجه به حاشیه سود این نوع پخش با کمک روش هایی مانند تجزیه سنی، سعی میکنند امور مالی خود را مدیریت نموده و از سوخت شدن مطالبات خود جلوگیری کنند.
به همین دلیل شرکت هایی مانند مبنا که نرم افزار حسابداری عرضه می نمایند، در نرم افزارهای خود، امکان استفاده از تجزیه سنی را فراهم نموده اند.در همین راستا‌جهت توضیح مزایای استفاده از این روش در شرکت هایی که با سیستم پخش مویرگی کار می کننددر ادامه توضیحاتی داده خواهد شد.
البته لازم به ذکر است قبل از پرداختن به تجزیه سنی، باید درباره پخش مویرگی‌مطالب مختصری بیان گردد.

تجزیه سنی در پخش مویرگی چیست؟

در روش تجزیه سنی مطالبات حسابهای دریافتی لیست می شوند سپس بر اساس زمان سررسیدطبقه بندی شده
و مبلغ مطالبات مشکوک الوصول برآورد‌ می گردد.باید قبول کرد هر چه قدر زمان بیشتری از زمان سررسید مطالبه گذشته باشد و پرداختی انجام نشده باشد، احتمال وصول شدن طلب کمتر است. بدین ترتیب با کمک روش تجزیه سنی می توان برآوردی از کل مبلغ غیر قابل وصول به دست آورد. در همین راستا روش تجزیه سنی را باید روش بسیار مفیدی برای برآورد مطالبات مشکوک الوصول و اعتبارسنجی مشتریان دانست.

هدف تجزیه سنی

تجزیه سنی در حقیقت عمر مطالبات را از زمان سررسید، مورد توجه قرار می دهد؛ یعنی اگر سر رسید فاکتور مشتری ۲۰ خرداد بوده و اکنون ۲۰ مرداد می باشد و هنوز وصول نشده در گزارش تجزیه سنی بدهکاران ارائه می گردد.با توجه به قراردادن امکان تهیه چنین گزارشی در بعضی از نرم افزارهای حسابداری‌اکنون تهیه آن راحت است.

گزارشات تجزه سنی

در گزارش تجزیه سنی مبدا بررسی تاریخ سررسید می باشد.طبق سررسیدهاگروه بندی انجام می گیرد.مثلا فاکتورهایی که از سررسید آنها ۳۰ روز گذشته در یک گروه قرار می گیرنداز ۳۱ روز تا ۶۰ روز نیز گروه بندی دیگری انجام می گیرد و از 60 روز به بعد نیز گروه دیگری تشکیل می شود. سپس با اعمال محاسباتی مطالبات مشکوک الوصول برآورد می شود.
دراین میان لازم به ذکر است‌مطالبات مشکوک الوصول طبق روش هایی‌ماننددرصدی از میزان حسابهادریافتی‌درصدی از میزان فروش هایی که نسیه انجام روش تجزیه سنی و روش بررسی موردی محاسبه می شود.

محاسبه هزینه مطالبات مشکوک الوصول

قطعا همگان این حقیقت را قبول دارند که تاخیر در پرداخت مطالبات، می تواند برای هر شرکتی که با سیستم پخش مویرگی کار می کند، خطرناک باشد.زیرا سرمایه جاری شرکت کاهش و در نتیجه گردش مالی نیز کاهش می یاید.
لذا کاملا طبیعی است به تاخیر و تعجیل تسویه حساب های مشتریان و یا تعویق تسویه حساب ایشان توجه گردد.یعنی مشوق هایی در نظر گرفته‌ شود که مشتری را به سمتی هدایت می نماید که در تسویه حساب، تعجیل داشته باشد، نه اینکه اسنادی مانند چک خود را برای تاریخ بعد ازسررسید دهد و تاخیر در تسویه داشته باشد ویا اصلا چک خود را در تاریخ سررسید پاس نکند.

راهکار نرم افزار مبنا برای تجزیه سنی مطالبات

در همین راستا در نرم افزارهایی که مبنا برای شرکت های پخش مویرگی درنظر گرفته تعیین مهلت دریافت برای مطالبات است.

  • تاریخ سررسید فاکتور تعیین می شود
  • کاربر بر اساس اعتبارمشتریان تعداد روز تسویه را می تواندانتخاب نمایدحتی تعداد روز پیش فرض را می توان درنظر گرفت.بدین ترتیب تسویه با فاکتور در ارتباط می شودو گزارشات فاکتورهای معوق گرفته شده و پیگیری می گردد.

در این نرم افزار کاربر می تواندبازه زمانی را جستجو نموده و فاکتورهای باز را بیابد.زیرا تا وقتی که فاکتور تسویه نگرددفاکتور بسته نمی شود.
لازم به ذکر است وقتی بدهکاران در روش تجزیه سنی گروه بندی می شوند برای هرگروه تعویقی درصد زیانی‌ درنظر گرفته می شود تا هزینه مطالبات مشکوک الوصول برآورد و در نهایت شرکت های پخش مویرگی هزینه مطالبات مشکوک الوصول در هرگروه را باهم جمع می کنند.

اعتبارسنجی مشتریان با کمک روش تجزیه سنی نرم افزار مبنا

استفاده از تجزیه سنی مطالبات در شرکت های پخش مویرگی‌ نشان می دهد که شرکت ها با کمک مبالغ مشکوک الوصول از یک سو در مدیریت مالی میتوانند موفق عمل کنن واز سوی دیگرمی توانند بر اساس آن مشتریان خود را اعتبار سنجی کنند.بدین ترتیب در کنترل سود و زیان خود بهتر عمل می کنند.
باید قبول کرد همیشه درصدی از مطالبات سوخت می گردند بنابراین در هنگام برنامه ریزی برای خرید و هزینه ها باید به مبلغ مطالبات مشکوک الوصول دقت کرد.همچنین وقتی هرماه گزارشات معوقات گرفته می شود مشتریان بدحساب به خوبی شناسایی شده و اعتبار دهی به ایشان تحت تاثیر قرار خواهد گرف.
لذا شرکت با توجه به میزان معوقات مشتریان خودمی تواند روشهای تشویقی را برای افراد خوش حساب و یا افرادی که سریعتر تسویه می کنند درنظر بگیرد.

راهکار دیگر نرم افزار مبنا برای تجزیه سنی مطالبات

درهمین راستا در نرم افزار مبنا پخش مویرگی میتوان هم

  • درصد جریمه برای مشتریانی که دیرتر از موعد مقرر تسویه می کننددر نظرگرفت
  • همچنین برای کسانی‌که پای بار تسویه‌می نمایند تخفیفاتی قرار داد
  • در این نرم افزار این امکان وجود داردکه برای مشتریان سقف اعتباری را درنظر گرفت تا اگر از تعداد مشخصی بیشتر فاکتور باز داشته باشند امکان فروش نسیه وجود نداشته باشد.

البته در آخر باید متذکر شد باید شرکت های پخش وضعیت بازار و فعالیت رقبا را نیز در نظر داشته باشند. آنها بر اساس ماهیت کالایی که توزیع میکنند، شرایط بازار و نحوه عملکرد رقبا، می توانند موارد تشویقی و تنبیهی قرار دهند.