گزارش جلسه آموزش تاریخ ۷ شهریور

#چهارشنبه_با_مبنا

مبحث آموزش:انبار و فروش

نرم افزار فروش و پخش مویرگی

MabnaERP ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ در ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻫﻤﻪ وﻇﺎﻳﻒ و بخش های ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺣﺪ، را دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎص و وﻳﮋه اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

شرکت مشاوران برگزیده نرم افزار(مبنا) به صورت هفتگی و رایگان اقدام به برگزاری جلسات آموزشی نموده تا بستر مناسبی برای تعامل با مشتریان خود فراهم سازد.

در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ ، نحوه ی استفاده از قابلیت های نرم افزار تحت وب MabnaERP در مبحث انبار و فروش، به مخاطبان آموزش داده شد.

در ابتدای جلسه موضوعاتی نظیر “تعریف شناسنامه کالا برای هر یک از کالاها ” ، “تعریف انبارهای مختلف ” ، “تعریف مراکز  تولید  و ثبت عملیات گردش کالا ” و “کنترل موجودی هر کالا ” برای حضار تشریح شد.

در ادامه “نحوه استفاده از انواع روشهای قیمت گذاری ” ، “ثبت تاریخچه قیمت فروش ” ، “تعیین ضایعات بر اساس فرمولاسیون تولید ” و “نحوه ثبت رسید و حواله و برگشت آن” تدریس و به سوالات مخاطبان پاسخ داده شد.

سایر موارد تشریح شده در بخش اول جلسه آموزش انبار و فروش به ترتیب در ذیل آورده شده است:

 • انجام عملیات انبار گردانی و انتقال مانده کالا به دوره بعد
 • تنظیم موجودی انبار با برگه های اضافات ، کسری
 • تعریف کاربران با سطوح اختیارات مختلف
 • گزارشات متنوع و کاربردی
 • امکان  تعریف گزارشات جدید توسط کاربر
 • ارتباط و یکپارچگی با سایر سیستم های مالی از جمله  فروش , مالی , اموال ,توزیع

پس از پایان بخش اول آموزش و استراحتی کوتاه، در بخش دوم جلسه آموزش انبار و فروش به موارد زیر اشاره شد:

 • امکان تعریف اطلاعات ویزیتور  از جمله منطقه , مسیر و مشتری
 • امکان تعریف مشخصات مشتری وگروههای مشتریان و تعیین سقف اعتبار برای هر مشتری
 • امکان تعریف شرکت های طرف قرارداد
 • امکان تعریف انواع مختلف تخفیف (ریالی – درصدی ) برای کالا یا مشتری یا سفارش
 • امکان ثبت سفارش (پیش فاکتور فروش ) برای مشتری با کنترل های ویژه انبار و تعیین تخفیف ریالی یا درصدی روی سفارش
 • صدور فاکتور و حواله ی انبار از روی برگه های ثبت سفارش بر اساس بازه ی زمانی یا برگه سفارش خاص
 • ارتباط با سیستمهای انبار ,مالی ,بدهکاران و بستانکاران ..
 • امکان تعریف اهداف فروش در سطوح مرکز، نمایندگی ، ویزیتور
 • کنترل عملیات فروش از طریق مدیریت از جمله بلوکه کردن کالا و مشتری, جایزه کالا , فرجه و پورسانت ویزیتور
نرم افزار فروش و پخش مویرگی

در زیر سایر ویژگی های ماژول انبار و فروش MabnaERP آورده شده است:

گزارشات  کاربردی به شرح ذیل :

 • فروش وموجودی تعدادی به تفکیک کالا و مراکز
 • در صد فروش و موجودی تعدادی به تفکیک کالا و مراکز
 • لیست اقلام متراکم در انبار مراکز
 • فروش و موجودی تعدادی به تفکیک کالا و مراکز ( تعداد در کارتن و وزن )
 • لیست کالای فاقد فروش
 • لیست موجودی متراکم با امکان تعداد روزهای متغیر
 • فروش و موجودی به تفکیک کالا و شرکتها ی تامین کننده
 • فروش و موجودی به ریز کالاها
 • لیست فروش و موجودی به تفکیک کالاهای امانی شرکتها ی تامین کننده
 • خلاصه فروش و موجودی به تفکیک مناطق برحسب پرفروش ترین منطقه
 • آمار مقایسه ای خرید از شرکتها ی تامین کننده
 • آمار تولید یا فروش و موجودی کالاها نسبت به هدف تولید
 • آمار تولید یا فروش و موجودی کالاها نسبت به میزان تحویل
 • آمار تولید یا فروش و موجودی کالاها همراه با موجودی ریالی و تعدادی
 • مشخصات کالاها ( تعداد خرید ، مقدار فرجه ، تعداد جایزه ، پورسانت ، قیمت فروش ….) از گروه تا گروه
 • آمار تحلیلی فروش از کل محصولات مراکز
 • آمار تحلیلی فروش از کل محصولات مراکز برحسب بالاترین درصد فروش به هدف
 • فروش ریالی محصولات مراکز به تفکیک ماه
 • لیست اضافات ، کسری و ضایعات کالاهای شرکتها
 • لیست ضایعات کالاهای شرکتها
 • میزان و مبلغ پورسانت پرداختی
 • تعداد و تاریخ تحویل خرید مشتریان به تفکیک کالا
 • لیست اهداف شرکتها و وارده آنها در ماه برحسب قیمت فروش
 • شناسنامه محصولات
 • آمار تعداد فروش و موجودی کالا برحسب روز فروش در هر ماه
 • گردش کالا برحسب تسهیلات
 • آمار تعداد فروش و مرجوعی
 • لیست میانگین فرجه ها
 • میزان افزایش یا کاهش قیمت محصولات

گزارش جلسه آموزش تاریخ ۱۷ مرداد

#چهارشنبه_با_مبنا

مبحث آموزش:اطلاعات پایه حسابداری

نرم افزار فروش و پخش مویرگی

MabnaERP ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ در ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻫﻤﻪ وﻇﺎﻳﻒ و بخش های ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺣﺪ، را دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎص و وﻳﮋه اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

شرکت مشاوران برگزیده نرم افزار(مبنا) به صورت هفتگی و رایگان اقدام به برگزاری جلسات آموزشی نموده تا بستر مناسبی برای تعامل با مشتریان خود فراهم سازد.

در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ، نحوه ی استفاده از قابلیت های نرم افزار تحت وب MabnaERP در مبحث اطلاعات پایه حسابداری، به مخاطبان آموزش داده شد.

در ابتدای جلسه موضوعاتی نظیر “شرح های حسابداری” ، “صدور مکانیزه سند حسابداری” ، “تولید فایل اسناد حسابداری” و “تعریف قالب گزاراشات حسابداری و اقلام گزارش سود و زیان” برای حضار تشریح شد.

در ادامه “افتتاحیه/اختتامیه حساب ها” ، “حذف گروهی اسناد” ، “تعریف سطوح کدینگ” و “تراز مقایسه ای سنواتی” تدریس و به سوالات مخاطبان پاسخ داده شد.

سایر موارد تشریح شده در بخش اول جلسه آموزش اطلاعات پایه حسابداری به ترتیب در ذیل آورده شده است:

 • تعریف ویژگی های حساب
 • انتقال گردش حساب ها
 • تراز تفضیلی تحلیلی
 • مرتب سازی کدهای دسترسی
 • تولید فایل گزارش فصلی بر اساس سیستم حسابداری
 • و صدور سند تسعیر

 

پس از پایان بخش اول آموزش و استراحتی کوتاه، در بخش دوم جلسه آموزش اطلاعات پایه حسابداری به موارد زیر اشاره شد:

 • درخت حسابها
 • گشایش اسناد حسابداری
 • وضعیت های سند
 • ادغام اسناد
 • دفاتر حسابداری
 • تراز حساب ها
 • بودجه بندی
 • و مرور حسابها
نرم افزار فروش و پخش مویرگی

در زیر برخی از ویژگی های ماژول حسابداری MabnaERP آورده شده است:

 • امکان تعریف کدینگ حسابها تا ۶ سطح
 • امکان تعریف کدینگ تا ۲۵ رقم
 • امکان تعریف حسابهای تفصیلی بصورت شناور
 • امکان تعریف ماهیت حسابها
 • ثبت اسناد بصورت قطعی و موقت
 • تکنیکهای کارآمد جهت سهولت ورود سند
 • امکان مقایسه حسابها در ادوار مختلف
 • ثبت و ردگیری اطلاعات مانند چک ,‌فیش , فاکتور تحت عنوان اقلام باز
 • امکان حرکت از تراز به دفتر و از دفتر به سند و برگشت مجدد به دفتر و تراز
 • جستجوی درختی حسابها
 • صدور سند افتتاحیه و اختتامیه
 • امکان ارسال گزارشات به …, HTML ,Word ,Excel
 • ارسال و دریافت اسناد مابین دوره های مالی
 • پیش بینی نقدینگی بر اساس حسابها و اسناد دریافتنی /پرداختنی با امکان انتخاب بانکها و حسابهای مختلفی که در محاسبه نقش دارند
 • ابزار نگهداری اطلاعات تعدادی روی هر حساب مانند کالا , ارز و …….
 • آنالیز حسابها
 • آرشیو تصاویر ضمائم سند
 • گزارش و سند سود و زیان

گزارش جلسه آموزش تاریخ ۲۷ تیر

#چهارشنبه_با_مبنا

مبحث آموزش:حسابداری تحت وب مبنا

موضوعات مطرح شده در جلسه آموزشی ۲۷ تیر


• نحوه تعریف کدینگ حسابها تا۷ سطح
• نحوه تعریف کدینگ تا ۵۰ رقم
• نحوه تعریف حسابهای تفصیلی بصورت شناور .
• نحوه تعریف ماهیت حسابها.
• نحوه ثبت اسناد بصورت قطعی و موقت .
• تکنیکهای کارآمد جهت سهولت ورود سند.
• مقایسه حسابها در ادوار مختلف.
• نحوه ثبت و ردگیری اطلاعات مانند چک ,‌فیش , فاکتور تحت عنوان اقلام باز.
• نحوه حرکت از تراز به دفتر و از دفتر به سند و برگشت مجدد به دفتر و تراز.
• نحوه ادغام اسناد حسابداری
• جستجوی درختی حسابها.
• نحوه صدور سند افتتاحیه و اختتامیه.
• نحوه ارسال گزارشات به …, HTML ,Word ,Excel
• نحوه ارسال و دریافت اسناد مابین دوره های مالی.
• پیش بینی نقدینگی بر اساس حسابها و اسناد دریافتنی /پرداختنی با امکان انتخاب بانکها و حسابهای مختلفی که در محاسبه نقش دارند .
• ابزار نگهداری اطلاعات تعدادی روی هر حساب مانند کالا , ارز و ....... .
• عدم نمایش برخی از اسناد در تراز و دفاتر.

نرم افزار فروش و پخش مویرگی
نرم افزار فروش و پخش مویرگی

جلسه آموزش/بازاریابی و فروش

#چهارشنبه_با_مبنا

مبحث آموزش:بازاریابی و فروش

موضوعات مطرح شده در جلسه آموزشی ۲۰ تیر


۱-تعریف مشتری
۲- ردیابی ویزیتور در نقشه
۳- نحوه ثبت سفارش ، فاکتور فروش، برگشت از فروش و ویزیت علمی
۴- تعریف بخشنامه های تخفیفات
۵- تعریف بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده
۶- تعریف بخشنامه فرجه گذاری
۷- تعریف بخشنامه اعتبارات مشتری و ویزیتور
۸- تعریف بخشنامه بلوکه و ازادسازی کالا و مشتریان
۹- تعریف کانال بندی فروش، ویزیتور،مشتری و کالا
۱۰- برنامه ریزی فروش ، توزیع، وصول و ویزیت علمی

نرم افزار فروش و پخش مویرگی
نرم افزار فروش و پخش مویرگی

جلسه آموزش/فروش،توزیع،تحصیلداری

#چهارشنبه_با_مبنا

مبحث آموزش: فروش،توزیع،تحصیلداری

موضوعات مطرح شده در جلسه آموزشی ۱۳ تیر

تعاریف اطلاعات پایه فروش:

۱- تعریف نوع برگه های فروش
۲- تعاریف اطلاعات پایه مشتری مانند نوع مشتری ، فعالیت مشتری،رتبه بندی مشتری ، کدینگ مشتری
۳- ساخت گزارش وزارت و بهداشت
۴- تعریف بخشنامه سهمیه بندی شعب ، مشتریان و ویزیتور
۵- تعریف شرایط بخشنامه تخفیفات
۶- تعریف مسیرهای فروش ، توزیع ، وصول و ویزیت علمی

نرم افزار فروش و پخش مویرگی
نرم افزار فروش و پخش مویرگی
02143302