داستان موفقیت شرکت طب نوین

تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۹ نویسنده: احمد شرفی

هیئت مدیره طب نوین “آشنایی دیرینه، خوشنامی مبنا، آگاهی و تسلط کامل متخصصان و کارشناسان پشتیبانی مبنا در حوزه نرم افزار، همچنین وجود زبان و فهم مشترک در رفع نیازهای شرکت طب نوین ” را دلایل اصلی انتخاب مبنا به عنوان شریک تجاری خود عنوان می‌کند.