خواب پول

خواب پول چیست و چه تفاوتی با خواب کالا دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ نویسنده: تیم تولید محتوای مبنا

به صورت خیلی ساده تفاوت زمانی پرداخت به تامین کننده و دریافت از مشتری خواب پول نامیده می شود.در صورتی که پیش از پرداخت به تامین کننده از مشتری دریافت کرده باشیم خواب پول مثبت است و بنگاه تجاری علاوه بر سود حاصل از خرید و فروش، از مدت رسوب پول در سازمان می تواند استفاده کند.

در صورتی که پس از پرداخت به تامین کننده دریافت پول از مشتری انجام شود،شاخص خواب پول منفی است.به این معنی است‌که بنگاه تجاری برای تامین نقدینگی هزینه کرده و‌این هزینه باید در سود حاصل از خرید و فروش دیده شود.اما موضوع به این سادگی نیست. بر اساس روش های تامین کالا از تامین کننده در شرکت های تولید و توزیعی محاسبه خواب کالا متفاوت است.

خواب پول
خواب پول

سه روش برای تامین کالا از تامین کننده:

 • خرید قطعی

در خرید قطعی،سازمان به صورت قطعی از تامین کننده خرید می کند.مالکیت کالا متعلق به‌خریدار بوده‌و در تاریخ از پیش مشخص شده ای نسبت‌ به پرداخت اقدام می کند.این پرداخت می تواند به صورت نقدی یا چکی با سررسید مشخص باشد. در این روش پرداخت به فروش کالا توسط شرکت ارتباطی ندارد.

 • خرید امانی

در خرید امانی، کالا به امانت در اختیار خریدار قرار می گیرد. مالکیت کالا متعلق به فروشنده است. خریدار پس از فروش کالا و در فاصله زمانی مشخص پس از فروش کالا به تامین کننده پرداخت می کند.

 • خرید قطعی سیر فروش

ترکیبی از خرید امانی و قطعی است. مالکیت کالا با خریدار است و خریدار متعهد به پرداخت به فروشنده است، اما خریدار بر اساس فروش کالا به تامین کننده پرداخت می کند.

ویدیو خواب پول

با توجه به روشن شدن زمان تسویه فاکتور خرید بر اساس یکی از روش های بالا باید رابطه بین فاکتور خرید و فاکتور فروش مشخص باشد.یک کالا پس از ورود به انبار می توانددر انبار های مختلفی گردش کندو تبدیل به کالاهای دیگری شودو نهایتا به‌مشتری نهایی فروخته شود.

ارتباط بین رسید انبار و حواله حاصل از فروش کالا،یکی از پیچیدگی اصلی در محاسبه خواب‌پول است.درمقاله‌محاسبه خواب کالا‌در انباربه‌این موضوع پرداخته ایم.برای مطالعه این مقاله اینجا را کلیک کنید.

با گرفتن‌میانگین وزن دار زمان تسویه فاکتور خرید و تسویه فاکتور فروش می توانیم به متوسط خواب پول در سطوح زیر برسیم:

 • شرکت
 • شعبه
 • ویزیتور
 • مشتری
 • تامین کننده
 • کالا
 • گروه کالایی
 • نوع مشتری
 • نوع فعالیت

زمان تسویه فاکتور فروش مبتنی بر سررسید فاکتور فروش قابل محاسبه است.